เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากร จักร์ปา, ศิริรัตน์ คชสาร, ศิริวรรณ ปานทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย แก้วขาว, สำราญ ศรเลี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ ประดิษฐ์ขึ้นมาจากบอร์ดสมองกล KidBright32 V1.5i เป็นตัวประมวลผลหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการเตือนรับประทานยา แจ้งเตือนพลิกตะแคงผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเซ็นเซอร์ MAX30102 การวัดอุณหภูมิด้วยเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด GY-906 บันทึกข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิผ่าน IFTTT เก็บไว้ใน Google sheet การกดเรียกฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชันไลน์ กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยใช้ ESP-32CAM โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประดิษฐ์เครื่องเตือนและดูแลผู้ป่วย 2)เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสิ่งประดิษฐ์

จากการที่นำสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ(Intelligent patient care machine)ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจริง ผลการทดลอง 1) การทำงานของเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยให้แสดงผลที่จอ LED 2) การทดสอบการทำงานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลที่จอ LED 3) การทดสอบการทำงานของการเตือนการรับประทานยาหลังอาหารโดยกดปุ่มและตั้งเวลา 4) การทดสอบการทำงานของการเรียกฉุกเฉิน โดยกดที่ตัวเรียกฉุกเฉินแล้วจะมีเสียงดังที่ Buzzer ทุกครั้งที่กดปุ่ม และส่งข้อความไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของผู้ดูแลผู้ป่วย 5) ทดสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดเฝ้าระวังผู้ป่วย โดยการเปิดปิดระบบ

  1. ทดสอบความพึงพอใจจากผู้ทดสอบการใช้งาน เมื่อนำไปศึกษาความพึงพอใจกับผู้ดูแลผู้ป่วยมีความพึงพอ

โดยรวมอยู่ระดับมากที่สุด( x =4.8) สามารถสรุปได้ว่า เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ(Intelligent patient care machine) สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ