ตู้โชว์ทองอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมลมณี แซ่ซี, ณัฐิวุฒิ หิรัญโกย, ศิริพร แซ่เติ๋น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สำราญ ศรเลี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตู้โชว์ทองอัฉริยะ เป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับร้านขายทองคำที่มีแผงโชว์ทองหน้าร้านซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยป้องกันการโจรกรรมทองคำ สำหรับอุปกรณ์ตู้โชว์ทองอัฉริยะ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและสร้างจากหลักการของคานและพื้นเอียงเชื่อมโยงกับผังงานตามบล็อกคำสั่งที่ออกแบบในบอร์ด NodeMCU 2866 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์รักษาทองอัตโนมัติ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์

จากการศึกษา การทำงานของอุปกรณ์ตู้โชว์ทองอัฉริยะ พบว่า 1) การทำงานของเซอร์โวมอเตอร์สัญญาณขอความช่วยเหลือเสียงไซเรนและการส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปในกลุ่มไลน์สามารถใช้งานได้ทุกระบบ 2) การทำงานของเซอร์โวลมอเตอร์ในมุม 95 องศา กับแนวระดับ ทำให้สร้อยทองทุกเส้นที่แขวนบนหมุดแขวนทองตกลงไปในประตูบานพับพอดี และการทดสอบระบบการทำงานทุกระบบของ อุปกรณ์ตู้โชว์ทองอัฉริยะ สามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์ตู้โชว์ทองอัฉริยะ สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ