ศึกษาความเข้มข้นของน้ำหมักฝักคูณป้องกันหนอนกระทู้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรภัทร ปินชัย, พลวัฒน์ กมลสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

ศึกษาความเข้มข้นของน้ำหมักฝักคูณป้องกันหนอนกระทู้

วิธีการทำอย่างย่อ

นำฝักคูณมาทุบให้ละเอียดและน้ำไปหมักในปริมาณที่ต่างกันกับปริมาณฝักคูณที่ต่างกัน