ศึกษาความสามารถของสารเคลือบผลไม้จากเปลือกกล้วยหอมต่อการรักษาน้ำหนักของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยลดา คำคณา, นาถสิตา คฤหานนท์, วรวิทย์ กาญจนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี แสนทรงสิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากกล้วยหอมเป็นผลไม้พบเห็นได้ง่ายในประเทศไทยเพราะมีการปลูกเป็นจำนวนมากและเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทาน ซึ่งทางโรงเรียนของคณะผู้จัดทำจะจัดผลไม้ให้กับนักเรียนรับประทานหลังมื้ออาหารและผลไม้ที่มักนำมาให้รับประทานอยู่เป็นประจำคือกล้วยหอม เมื่อรับประทานแล้วเปลือกของกล้วยก็จะเป็นส่วนที่ถูกนำไปทิ้งและไม่ได้ทำประโยชน์ คณะผู้จัดทำจึงได้เห็นว่าสามารถนำเปลือกกล้วยมาทำให้เกิดประโยชน์เป็นสารเคลือบผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้โดยศึกษาพบว่าในเปลือกกล้วยมีสารเพกทินหรือโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็นสารที่ช่วยยืดอายุผักและผลไม้ด้วยวิธีธรรมชาติและสารเคลือบผลไม้ที่ได้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและยืดอายุของผักและผลไม้ และสารเคลือบผลไม้เป็นสารจำพวกไขเคลือบผิวสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำ ดังนั้นการที่เราใช้สารเคลือบผิวผลไม้ก็เพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำเป็นการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์เข้าทำลาย จึงทำให้สามารถยืดอายุการเก็บผลไม้ไว้ได้นานขึ้น