สีย้อมผ้าจากไลเคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนิตนันท์ พานิชนันโท, บัว บัวเรือง, กฤติมา จิตส่งเสริม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ ศรีกระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสีย้อมผ้าจากไลเคนนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาค่า pH ที่มีผลต่อสีของสารสกัดจากไลเคน และชนิดของตัวกลางที่มีผลในการทำให้สีย้อมผ้าจากไลเคนสามารถติดทนนานและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งปัญหาในการศึกษาไว้ว่า ค่า pH มีผลต่อสีของสารสกัดจากไลเคนหรือไม่ และ ตัวกลางชนิดใดที่มีประสิทธิภาพในการย้อมติดสีของสารสกัดไลเคนได้ดีที่สุด ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน คือ ศึกษาค่า pH ที่มีผลต่อสีของสารสกัดไลเคน และ ศึกษาตัวกลางที่จะนำมาทำให้สีของสารสกัดจากไลเคนตินทนทานมากที่สุด