ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติทางกายภาพเเละทางเคมีของแผ่นฟิล์มที่เตรียมจากไหมไฟโบรอิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณฑ์ชนิต รู้ยิ่ง, กิดาการ จักขุมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัษฎาพร ตั้งประเสริฐ, ลักษณาทิตย์ พิงคารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทันตกรรมรากเทียม เป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นมาเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติ ซึ่งการใส่รากเทียมเป็น

การใส่วัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงไปในกระดูกขากรรไกร แต่การใส่รากฟันเทียมนั้น ยังมีข้อจำกัดหลาย

ประการ เช่น กระดูกที่รองรับฟันบริเวณที่ใส่รากเทียมมีปริมาณ ไม่เพียงพอหรือไม่สมบูรณ์ที่จะช่วยยึดรากฟัน

เทียมไว้ การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูก (bone graft) ร่วมกับการชักนำให้กระดูกคืนสภาพ (Guide bone

regeneration) เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างกระดูกให้เพียงพอต่อการรองรับรากฟันเทียม จะเป็นการส่งเสริมให้

เซลล์ที่มาจากเอ็นยึดปริทันต์เกิดการสร้างเจริญเติบโต องค์ประกอบที่สำคัญของวิธี GRB คือ วัสดุปลูกถ่าย

และแผ่นกั้นป้องกัน แต่เนื่องด้วยข้อเสียบางประการของวัสดุปลูกถ่ายและแผ่นกั้น ทำให้ความรู้ทางด้าน

วิศวกรรมเนื้อเยื่อจึงถูกนำมาใช้แก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) เป็น

กระบวนการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซม แทนที่ หรือทำให้มีการเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อที่สูญเสียไป มีองค์ประกอบ

ที่สำคัญได้แก่ เซลล์ โครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และโมเลกุลให้สัญญาณ ซึ่งโครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อที่ดี

จะต้องมีสมบัติดังนี้ มีขนาดของรูพรุนที่เหมาะสม ย่อยสลายในระยะเวลาที่เหมาะสม เหนี่ยวนำให้เกิดการ

สร้างเนื้อเยื่อใหม่ มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ ไม่เกิดการต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกัน มีความแข็งแรง และ

สามารถขึ้นรูปได้ง่าย โดยหนึ่งในวัสดุที่เหมาะสมต่อการนำมาทำเป็นโครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อคือ รังไหม ซึ่งรัง

ไหมเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีโปรตีนไฟโบรอินเป็นส่วนประกอบ ส่วนไทเทเนียมไดออกไซด์ เป็นวัสดุเซรามิก

ประเภทหนึ่ง มีความสามารถในการต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง สามารถเข้ากับเนื้อเยื่อมนุษย์ได้ มีสมบัติ

เชิงกลที่ดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเกาะและการเจริญเติบโตของเซลล์ ผู้จัดทำจึงมีความต้องการ

ที่จะทดสอบปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแผ่นฟิล์มบางที่

จะนำไปประยุกต์ใช้ต่อในการทำเป็นโครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อ