ศึกษาความแตกต่างของสีลูกบอลลดการระเหยของน้ำด้วยการลอยบนผิวน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา คชภูมิ, นารีลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

จากสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ลอสแองเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.2015 ได้มีการปล่อยลูกบอลพลาสติก หรือ Shade balls ลงในอ่างกักเก็บน้ำ เพื่อลดการระเหยของน้ำ และช่วยในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างกะทันหัน จึงยังไม่ได้รับการวิจัยที่ละเอียดมากนัก ผู้จัดทำจึงได้นำมาทำเป็นโครงงานวิจัยต่อเนื่อง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของลูกบอลนี้เมื่อมีการเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ โดยการจำลองบ่อเก็บน้ำ 4 บ่อ แล้วนำลูกบอลพลาสติกมาลอยปกคลุมผิวน้ำ โดยแต่ละบ่อจะใช้สีลูกบอลที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบการระเหยของน้ำ และคุณภาพของน้ำด้วยการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ค่ากรด-เบส ค่าDO ค่าBOD และเปรียบเทียบการเกิดตะไคร่น้ำในแต่ละบ่อ ผลการทดลองพบว่า แต่ละบ่อมีระดับการระเหยต่างกันไม่มากนัก มีพารามิเตอร์เท่าๆกัน อาจมีต่างกันแค่บางค่า และไม่พบการเกิดตะไคร่น้ำทั้ง 4 บ่อ

Abstract

From the drought situation in Los Angeles USA in 2015, plastic balls or shade balls were released into the water storage tank. To reduce the evaporation of water. And help to improve water quality. This is a sudden solution. It has not been very detailed research. The authors have made a research project. To compare the performance of this ball when changing colors. By simulating 4 pond, the plastic ball floats over the water surface. Each pond uses different ball colors. To compare the evaporation of water. Water quality is measured by parameters such as acid value, DO value, BOD value, and compare algae growth in each pond. The results showed that each pond has very different evaporation levels. The parameters are the same. There may be some differences. And no algae.