การพัฒนาและผลิตอิฐบล็อกเส้นใยกากมะพร้าว ฟางข้าว และชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญญารัตน์ อุดม, ณัฐนิชา เนินชัด, พศิน เดชรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย ศรีสุภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ผ่านมาพบว่ามีการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของวัสดุเพิ่มมากขึ้น มีการนำวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในด้านของวิศวกรรมการก่อสร้างและโยธา เช่นการใช้ดินในท้องถิ่น การใช้ไม้ไผ่และการใช้เส้นใยเป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ดินเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นวัสดุหลักในการนำมาสร้างที่อยู่อาศัย สำหรับปัจจุบันเพื่อความรวดเร็วจึงใช้วัสดุสำเร็จรูปในการสร้างที่อยู่อาศัย อิฐบล็อกจึงเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ อิฐบล็อกส่วนใหญ่มาจากการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ หิน กรวด และน้ำ จึงทําให้อิฐบล็อกที่ได้มีน้ำหนักค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามได้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการผลิตอิฐบล็อกเพื่อทําให้มีน้ำหนักเบาลงโดยการใช้วัสดุมวลเบาแทนการใช้หินแต่ก็ยังมีข้อเสียในเรื่องของความแข็งแรงที่ลดลงและกระบวน การผลิตค่อนข้างมีราคาสูง ดังนั้นจึงมีการวิจัยอิฐบล็อกที่มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงสภาพความแข็งแรง มีกระบวนการผลิตที่ง่าย ราคาประหยัดขึ้นมา หลายงานซึ่งได้ทําการปรับเปลี่ยนส่วนผสมในการผลิตโดยใช้เส้นใยวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมแทนเช่น กากมะพร้าว ฟางข้าว และชานอ้อย เป็นต้น สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจํานวนมาก ประเทศไทยมีเนื้อที่ 321 ล้านไร่ เป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 138 ล้านไร่ (คิดเป็นร้อยละ 43) โดยเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรแบ่งเป็นที่นาข้าว พืชไร่ สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และการเกษตรอื่นๆ(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) จากลักษณะดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีของเสียที่เกิดจากการผลิตทางการเกษตรค่อนข้างสูงหนึ่งในของเสียที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตร คือ กากมะพร้าว ฟางข้าว และชานอ้อย เส้นใยกากมะพร้าว มีสีน้ำตาลมีความแข็งแรง ทนต่อความชื้นเเละน้ำได้ดี ทนต่อการขัดสีได้ดีมาก ฟางข้าวเป็นวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายเองได้ แต่ใช้เวลาค่อนข้างนานเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยม กำจัดฟางข้าวด้วยการเผาทำลาย ชานอ้อยคือส่วนของลำต้นอ้อยที่หาบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกแล้ว ปัจจุบันชานอ้อยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสหกรรม

กลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็น ถึงความสําคัญของกากมะพร้าว ฟางข้าว และชานอ้อย ซึ่งจัดเป็นวัตถุดิบเหลือใช้จากการเกษตรนํามาศึกษาโดยการใช้เส้นใยจากกากมะพร้าว ฟางข้าว และชานอ้อยเป็นส่วนผสมในการผลิตอิฐบล็อกแทนการใช้หินคลุกในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อลดน้ำหนักของอิฐบล็อกให้เบาลง และยังคงรักษาสภาพของความแข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการนําผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอิฐ