ตู้รับจดหมายเคลื่อนที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทกานต์ แก้วตาทิพย์, พรชุตา พุทธรงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันสถานที่ราชการบางแห่งยังใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางการส่งจดหมาย จดหมายจึงยังถือเป็นสารอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้คนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆตรงกัน แม้ในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีต่างๆมากมาย แต่จดหมายก็ยังถูกใช้อยู่

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตู้รับจดหมายทั่วไปให้มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่น Line เมื่อมีจดหมายเข้ามา โดยใช้ IR sensor เป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับจดหมายที่ถูกหย่อนเข้ามา จากนั้นจะส่งสัญญาณไปยังNodeMCU ESP–8266 โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแจ้งเตือนไปยัง Line Notify และใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นตัวจ่ายไฟฟ้าอีกด้วย

ทำให้ได้ตู้รับจดหมายที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีจดหมายเข้ามา ทำให้เจ้าของบ้านรู้ว่ามีจดหมายส่งมาหาตน และไม่พลาดข่าวสารสำคัญต่างๆ