ตู้อบผ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลกฤต จุลวิทยากาญจน์, ธัณเทพ ด้วงชู, ธฤต สุวรรณโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัฒกรรมเรื่อง ตู้อบผ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จัดทำเพื่อแก้ปัญหาการตากผ้าในชีวิตประจำวันที่มีปัญหาในหลายๆด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและมีความเป็นไปได้สูงในการแก้ไขปัญหาของการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาและทดลองสร้างตู้อบผ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและความเหมาะสมในการอบผ้าของแต่ละประเภท ซึ่งนวัฒกรรมนี้จะทำให้ มีความรวดเร็วขึ้นในการตากผ้า ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งการตากผ้าด้วยตู้อบผ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะอาศัยการใช้พลังงานทดแทนแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า