ความสัมพันธ์ของจุดเซ็นทรอยด์และจุดอินเซ็นเตอร์ของสามเหลี่ยมและสามเหลี่ยมที่ต่อด้านออกมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพันธ์ ภูริภัทรพันธ์ุ, ศุภวิชญ์ ณ ถลาง, จิรสิน มากบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์