การศึกษาความสามารถในการป้องกันการเสียสภาพของโปรตีน ลดจุดเยือกแข็งและปริมาณน้ำตาลจากยีสต์แต่ละชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนน ละออเพชรพันธุ์, ธนพล ยาเคน, ภัทรกร จันทร์แจ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการป้องกันการเสียสภาพของโปรตีน ลดจุดเยือกแข็ง และปริมาณน้ำตาลจากยีสต์แต่ละชนิด ซึ่งคณะเราได้เห็นความสามารถของน้ำตาลทรีฮาโลส จึงได้นำยีสต์ชนิดต่างๆมาทำการทดลองโดยนำความสามารถในการป้องกันการเสียสภาพของโปรตีน ลดจุดเยือกแข็ง และปริมาณน้ำตาลมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยีสต์แต่ละชนิดว่า ยีสต์ชนิดใดมีปริมาณน้ำตาลทรีฮาโลสและมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน