การศึกษาความสัมพันธ์ที่ทำให้รูปวงรีเก้าจุดที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆมีพื้นที่มากที่สุดและน้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพัสส์ลิตา อรรถสงเคราะห์, จารุพิชญา พูลเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทางผู้จัดทำมีความสนใจในเรื่องของวงรีเก้าจุดที่เกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ และได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการพิสูจน์วงรีเก้าจุดที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆโดยใช้ความรู้เรื่องพีชคณิต จึงมีความคิดที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาการพิสูจน์นี้มาประยุกต์ใช้ในการหาพื้นที่ของรูปวงรีเก้าจุดที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีความยาวด้านประกอบมุมฉากเป็นจำนวนจริงใดๆ โดยวิธีการหาพื้นที่ในรูปทั่วไปในเทอมของความยาวด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ และนำไปศึกษาต่อเพื่อหากรณีที่จะทำให้วงรีเก้าจุดที่ได้มีพื้นที่มากที่สุดและกรณีที่จะทำให้รูปวงรีเก้าจุดที่ได้มีพื้นที่น้อยที่สุด