ประชากรนกในพื้นที่ชุ่มน้ำรูสะมิแลและอ่าวปัตตานี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวิชญ์ ตันติศุภชัย, ศุภกิตต์ ศิลาลาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนากร จันทสุบรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันบริเวณอ่าวปัตตานีมีการเจริญของชุมชน ทำให้มีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยเเละเเหล่งอุตสาหกรรม จึงเป็นการคุกคามหรือทำลายพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวปัตตานี ส่งผลให้แหล่งอาหาร เเหล่งที่อยู่อาศัย เเละเเหล่งเเวะพักของนกน้อยลง ซึ่งในพื้นที่อ่าวปัตตานียังเป็นเเหล่งพักพิงและเเหล่งอาศัยของนกที่ใกล้สูญพันธ์อยู่ด้วย โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดเเละจำนวนประชากรของนกในพื้นที่หาดเลน นาเกลือ เเละพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้ชายฝั่งทะเล เเละศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดเเละจำนวนประชากรของนกต่อสมบัติทางกายภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ

การวิจัยครั้งนี้ทำการสำรวจสมบัติทางกายภาพของพื้นที่ ได้แก่ ความเค็ม แล้วจึงบันทึกข้อมูลชนิดนกและจำนวนประชากรนกจากการพบเห็นตัวนกโดยตรง โดยทำการสำรวจเดือนละ 1 ครั้งต่อ 1 พื้นที่ ในช่วงเวลา 07:00-16:00 น. ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564-เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จากนั้นนำไปวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลาย(Shannon-Wiener Index ,Simpson’s diversity index ,Fisher index , Peilou’s evenness index, evenness index) ดัชนีความสม่ำเสมอของชนิด ความถี่สัมพัทธ์ และดัชนีความคล้ายคลึงกัน

งานวิจัยนี้สามารถทำให้ผู้อ่านทราบถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้ชายฝั่งทะเลบริเวณอ่าวปัตตานีต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก และเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ที่สนใจสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้