ปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮัยฟาอ์ ดอเลาะ, ฐานพัฒน์ เทพจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม, สล้าง มุสิกสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังที่พบบ่อยเกิดจากโรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากการเป็นโรคเบาหวานระยะเวลานาน ผนังหลอดเลือดฝอยที่ไต ทำให้การทำหน้าที่ของไตลดลง และการเป็นโรคความดันโลหิตสูง เมื่อความดันโลหิตสูง ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตหนาตัวและแข็งตัวเกิดการตีบแคบ ส่งผลให้ขาดเลือดไปเลี้ยงไตจนเกิดการทำลายหรือการตายของเนื้อไต โรคไตวายเรื้อรังในระยะแรกมักไม่พบอาการผิดปกติ ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ทราบ การตรวจหาโรคไตต้องมีการตรวจค่า Creatinine, Estimate Glomerular filtration rate, Lipid profile, Blood Urea Nitrogen, FBG, Microalbumin, Urine Protein Test, ค่าเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว และตรวจพบเมื่อโรคดำเนินไปมากแล้ว เมื่อโรคดำเนินเข้าสู่ระยะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง หรือการผ่าตัดปลูกถ่ายไต โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและ นำข้อมูลของผู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงภายในจังหวัดปัตตานีทั้งที่มีและไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยชุดTraining ข้อมูลด้วยโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา R เป็นจำนวน 75% ของข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมด แล้วนำข้อมูลอีก 25% มาทดสอบความแม่นยำอีกครั้งเพื่อหาความแม่นยำของโปรแกรมและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงโมเดลชุดทำนายความเสี่ยงโรคไตเรื้อรังเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลความเสี่ยง