การพัฒนาปุ๋ยโพแทสเซียมในกระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์จากจอกและผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา ปทุมทิพย์สิริ, พันธ์วิรา แสงจันทร์, ธันยธรณ์ เกเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จอกเป็นวัชพืชน้ำที่มีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำ โดยจอกมีธาตุโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่สูงถึง 5.56% ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำปุ๋ยหมักที่มีปริมาณโพแทสเซียมสูงและศึกษาผลต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหัว โดยเริ่มจากการหมักปุ๋ยหมักทั้งหมด 3 สูตร โดย สูตรที่ 1 ใช้จอก 3 กิโลกรัม สูตรที่ 2 ใช้จอก 6 กิโลกรัม และสูตรที่ 3 ใช้จอก 9 กิโลกรัม ซึ่งปุ๋ยหมักทั้งสามสูตรจะหมักโดยใช้วัสดุหมักร่วมคือมูลโคกับสารเร่งพด. 1 ในอัตราส่วน 100:0.2 โดยมวลต่อมวล ใช้ระยะเวลาในการหมัก 30 วัน แล้วทำการตรวจหาปริมาณโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ในปุ๋ยหมัก จากนั้นทำการปลูกผักกาดหัวทั้งหมดจำนวน 12 ต้น เป็นระยะเวลา 50 วัน โดยใส่ปุ๋ยหมักสูตรที่ 1 ในต้นที่ 1, 2 และ 3 ใส่ปุ๋ยหมักสูตรที่ 2 ในต้นที่ 4, 5 และ 6 และใส่ปุ๋ยหมักสูตรที่ 3 ในต้นที่ 7, 8 และ9 ส่วนผักกาดหัวต้นที่ 10, 11 และ12 จะไม่ใส่ปุ๋ยหมัก เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผักกาดหัวต้นที่ใส่ปุ๋ยหมัก ติดป้ายกำกับสูตรปุ๋ยที่ใส่ทุกต้น ทำการปลูกผักกาดหัวเป็นระยะเวลา 50 วัน จากนั้นชั่งน้ำหนักของผักกาดหัวและหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก