การพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริญาภรณ์ ประสบเกียรติ, สิริราชส์ กุลธราธีระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ, ทัศยากร คำลือชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไบโอพลาสติกสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ ไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับพลาสติกจากปิโตรเลียม โดยไบโอพลาสติกมักผลิตจากแป้ง หรือเซลลูโลสในพืช ซึ่งมีปริมาณมาก สามารถหาได้ง่ายในธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่าในเปลือกทุเรียนมีเซลลูโลสอยู่ ซึ่งเซลลูโลสในเปลือกทุเรียนสามารถนำไปผลิตเป็นไบโอพลาสติกได้ คณะผู้จัดทำจึงคิดทำโครงงานไบโอพลาสติกจากเปลือกทุเรียน โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ทำจากเปลือกของทุเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของไบโอพลาสติกจากเปลือกทุเรียน ว่าสามารถนำมาใช้งานได้จริงหรือไม่ และมีคุณภาพเท่าเทียมจากวัสดุพลาสติก โดยการนำเปลือกทุเรียนไปสกัดเซลลูโลส จากนั้นนำไปผลิตเป็น CMC จากนั้นนำ CMC ที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นไบโอพลาสติก จะตรวจสอบคุณภาพเชิงกลว่าสามารถนำไปใช้การได้จริงหรือไม่