ศึกษาการยับยั้งของแบคทีเรียในช่องปากโดยใช้สารสกัดหยาบจากเมล็ดลำไยพันธุ์อีดอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรัฎ วิจารณ์, เอกพงศ์ จอมวงศ์, ธนวัฒน์ ดวงสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยับยั้งของแบคทีเรียในช่องปากโดยใช้สารสกัดหยาบจากเมล็ดลำไยพันธุ์อีดอ โดยวิธีการทดลองมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการเตรียมสารสกัดหยาบจากลำไยโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จากนั้นตัวทำละลายจะถูกระเหยด้วย Rotary Evaporator เตรียมแบคทีเรียจากสารคัดหลั่งในช่องปาก 0.1 มิลลิลิตรถูกใส่ในอาหาร Nutrient Broth ในหลอดทดลองและถูกบ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ขั้นตอนที่สองคือการทดสอบความขุ่นของตัวอย่างที่มีสารคัดหลั่งในช่องปากจากหลอดทดลอง หลังการบ่มที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง โดยหลอดทดลองถูกเติมด้วยสารสกัดหยาบจากเมล็ดลำไยที่ความเข้มข้น 0.1 กรัม / มิลลิลิตร ในปริมาณ 0.1 มล. - 1 มล. ที่หลังการบ่ม 24 ชั่วโมง จากการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากเมล็ดลำไยสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากโดยมีปริมาณสารสกัดหยาบจากเมล็ดลำไยพันธุ์อีดอ ในปริมาณ 0.8 มิลลิลิตรได้ดี โดยมีค่าความขุ่นเฉลี่ยน้อยสุดเท่ากับ 55.27 NTU และมีช่วงของค่าความขุ่นน้อยที่สุด อยู่ช่วง 73.80 – 55.27 NTU ซึ่งแนวโน้มของกราฟมีแนวโน้มที่ต่ำที่สุด สารสกัดหยาบจากเมล็ดลำไยพันธุ์อีดอมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากจากส่วนประกอบเชิงเคมี เช่น สารประกอบพอลิฟีนอล

คำสำคัญ : ลำไยพันธุ์อีดอ การยับยั้งแบคทีเรีย สารประกอบพอลิฟีนอล