การผลิตฟองน้ำเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับคราบน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชีวา ลาโกน, ปัณณวัฒน์ สุตาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษทางน้ำที่เกิดจากน้ำมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแดล้อมเป็นอย่างมาก โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลของสภาวะความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ (2) เพื่อศึกษาผลของระยะเวลาในการบ่มเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อยกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (3)เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของผสมหนืดต่อเกลือโซเดียมซัลเฟตในการขึ้นรูปฟองน้ำ (4) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพฟองน้ำเซลลูโลสในการใช้ซ้ำ โดยมีการทดลอง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาการขึ้นรูปของฟองน้ำโดยเปรียบเทียบจากปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในการแช่ ที่ความเข้มข้น 10% 14% และ 18% โดยมวลต่อปริมาตร (2) ศึกษาระยะเวลาในการบ่มเส้นใยเซลลูโลสจากชานอ้อยกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นเวลา 30 60 และ 90 นาที (3) ศึกษาอัตราส่วนระหว่างของผสมหนืดและเกลือโซเดียมซัลเฟต โดยใช้อัตราส่วนของผสมหนืดต่อเกลือโซเดียมซัลเฟต คือ 25:50 50:50 50:25 และ (4) ศึกษาความสามารถในการใช้ซ้ำของฟองน้ำเซลลูโลส เพื่อให้ได้ฟองน้ำที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับคาบน้ำมันได้ดีที่สุด