การผลิตอาหารสัตว์ด้วยวิธีการทางฟิสิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิภัทร ศิริรักษ์, ภาคิน โพธิ์นาแค

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หาวิธีการต่อยอดอาหาร ที่เหลือจากการให้สัตว์เดิมอยู่เเล้ว ให้ดียิ่งขึ้น