การผลิตน้ำตาลจากหญ้าแฝกโดยอาศัยโปรโตซัวในลำไส้ปลวก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตน์สฤษฎิ์ อุทุมทอง, วิธวิทย์ จีนบุตร, นิติพัชรพงศ ศิริตัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตน้ำตาลจากหญ้าแฝกโดยอาศัยโปรโตซัวจากสำไส้ปลวก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการย่อยเซลลูโลสของหญ้าแฝกในลำไส้ปลวกและเพื่อศึกษานำสารที่ได้จากย่อยมาผลิตเป็นเอทานอล ปลวกเป็นแมลงสังคมที่มีความสำคัญอยู่ในระบบนิเวศน์ป่าไม้ คือเป็นทั้งผู็สร้างและผู้ทำลาย โดยปลวก

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยย่อยสลาย (Decomposer) พวกอินทรีย์วัตถุต่างๆที่อยู่ในป่า เช่น ซากพืช เศษไม้ ใบไม้ หรือ

ท่อนไม้ ต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ให้เปลี่ยนไปเป็นฮิวมัสและก่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ของธาตุอาหารในดิน สร้างความอุดมสมบูรณ้ให้กับดินในป่าธรรมชาติ ผลการทดลองพบว่าปลวกย่อยเซลลูโลสของหญ้าแฝกได้ร้อยละ 65