การใช้น้ำส้มสายชูกำจัดต้นปืนนกไส้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธมน สุขเกษม, ปริยากร กาเยาว์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันด้านการเกษตรกรรมนั้นมีปัญหามากมายที่จะต้องแก้ไข เกษตรกรจึงได้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความสมบูรณ์ ขายได้ราคาดี โดยหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของการทำเกษตรกรรมคือต้นปืนนกไส้ ต้นปืนนกไส้เป็นวัชพืชที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การเจริญเติบโตช้า ได้ผลผลิตช้า เนื่องจากต้นปืนนกไส้นั้นจะแย่งน้ำ แร่ธาตุหรือสารอาหารต่าง ๆที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้ทดลองใช้น้าส้มสายชูในการกำจัดต้นปืนนกไส้ เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นปืนนกไส้ ที่สามารถควบคุมปริมาณและกำจัดได้ยาก ส่งผลทำให้พืชผลไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้าลง และยังอาจทำให้เกิดพื้นที่รกร้าง เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่าง ๆ เช่น งู เป็นต้น ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิดอันตรายได้ และเพื่อลดต้นทุนการซื้อยากำจัดวัชพืชอีกทั้งยังลดการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย กล่าวคือเมื่อเราใช้สารเคมีในการกำจัดต้นปืนนกไส้ จะทำให้สารเคมีไปตกค้างในพืชผักผลไม้ และหรืออาจจะตกค้างในดิน อากาศ น้ำ ฟุ้งกระจายไปในอากาศ โดยอาจส่งผลต่อผู้บริโภคได้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการที่จะใช้น้ำส้มสายชูในการกำจัดต้นปืนนกไส้ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งการใช้น้ำส้มสายชูกำจัดต้นปืนนกไส้นี้ จะมีประโยชน์ต่อการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา