การใช้ข้าวโพดในการเพาะเห็ดหอมชิตาเกะ (Lentinula edodes)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริวัฒนา ศิริรัตน์, ณภัทร คงสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากโครงงานการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อจากธัญพืชชนิดต่างๆในการเพาะเลี้ยงเห็ดหอมชิตาเกะ (Lentinula edodes) ซึ่งมีการใช้ธัญพืชชนิดต่างๆในการทำอาหารแข็งเลี้ยงเชื้อเห็ดหอมชิตาเกะ พบว่าอาหารแข็งเลี้ยงเชื้อจากข้าวโพดมีประสิทธิภาพทำให้เส้นใยของเห็ดหอมชิตาเกะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เนื่องจากข้าวโพดมีสารประเภทลิกโนเซลลูโลส ซึ่งมีเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสและลิกนินเป็นองค์ประกอบหลัก จะพบได้ภายในโครงสร้างของผนังเซลล์พืช ซึ่งเป็นแหล่งคาร์บอนที่สำคัญของเห็ดหอม อีกทั้งเห็ดหอมยังเป็นเห็ดที่มีน้ำย่อยพิเศษสามารถย่อยอาหารได้โดยเฉพาะพวกที่ให้พลังงาน เช่น คาร์บอน (C) ที่อยู่ในรูปเชิงซ้อนของสารประประเภทลิกโนเซลลูโลส นอกจากนี้ข้าวโพดยังมีราคาถูกและสามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาด คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาต่อจากโครงงานข้างต้น โดยนำข้าวโพดมาเพาะเห็ดหอมชิทาเกะ ซึ่งจะทำการศึกษาในขั้นตอนต่อเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากอาหารแข็งลงในธัญพืชซึ่งได้แก่ เมล็ดข้าวโพดและเมล็ดข้าวฟ่าง การศึกษาในขั้นตอนต่อเชื้อเห็ดลงก้อนเพาะเชื้อซึ่งจะใช้ซังข้าวโพดแทนการใช้แกลบและขี้เลื่อย ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและช่วยลดระยะเวลาในการเพาะเห็ดหอมชิตาเกะ