การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยน้ำหมักเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ฃ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐดนัย หมั่นทอง, อธิราช ชาดีกรณ์, ชัญญานุช อินทรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง, ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาขยะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ขยะบางประเภทก็มีวิธีการกำจัดได้อย่างเหมาะสมและไม่ส่งผลเสียอะไร แต่ขยะประเภทขยะมูลฝอยหรือขยะอินทรีย์วิธีการกำจัดหรือคัดแยกขยะมูลฝอยที่ใช้ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีหลายวิธี เช่น นำไปกองทิ้งบนพื้นดิน นำไปทิ้งทะเล หมักทำปุ๋ยกลางแจ้ง เผาในเตาเผาขยะ หรือฝังกลบ วิธีการกำจัดดังกล่าวมานี้บางวิธีเป็นวิธีกำจัดที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และต่อมนุษย์เองด้วย ซึ่ง วิธีกองทิ้งบนดิน การนำไปทิ้งทะเล รวมทั้งการเผากลางแจ้ง ถือว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพราะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อมตามมา เราจึงมีวิธีการกำจัดที่ดีและทำให้ไม่ส่งผลเสียโดยไม่เกิดปัญหาที่ตามมาในภายหลัง หนอนแมลงวันลาย จะช่วยในการกำจัดขยะอินทรีย์โดยการกินซากและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจึงมีการนํามาใช้ประโยชน์ในการลด ปริมาณขยะอินทรีย์ แมลงวันลายยังสามารถควบคุมปริมาณของแมลงวันบ้านได้ด้วยเนื่องจากหนอนแมลงวันลายจะมีการหลั่งสารบางชนิดทำให้สภาพที่อยู่อาศัยเป็นกรดสูง จึงช่วยยับยั้งการวางไข่ของแมลงกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งยังยับยั้งการเจริญของเชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆ อีกทั้งยังสามารถลดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดจากขยะและแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคให้มีปริมาณการแพร่กระจายลดน้อยลง เราพบว่าแมลงวันลายมี โปรตีน 42% ไขมัน 35% พลังงาน 2,900 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม กรดอะมิโน และธาตุอาหารอื่นๆปริมาณโปรตีนที่พบมีค่าใกล้เคียงกับปริมาณโปรตีนที่พบใน เนื้อสุกร คือ 43.20% แมลงวันลายไม่ใช่แค่จะช่วยในการจัดการปริมาณขยะและลดการเกิดเชื้อโรคต่างๆ แต่ยังมีการใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงสัตว์เช่น ลูกไก่ สุกร และปลานิล โดยการใช้แทนการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิดเพราะแมลงวันลายมีปริมาณสารอาหารที่ใกล้เคียงกับสารอาหารที่เป็นอาหารสัตว์เราจึงใช้เลี้ยงสัตว์และช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงอีกด้วย