โครงงานพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงในถาดเพาะกล้าโดยใช้โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัดเกล้า จ้องสาระ, ณหฤทัย พาลึก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงในถาดเพาะกล้า เพื่อลดระยะเวลาในการหยอดเมล็ดลงถาดเพาะกล้าของผู้ใช้งาน โดยมีการนำโปรแกรมMicrocontrollerมาเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช