การผลิตไม้เทียมจากการรีไซเคิลพอลิไวนิลคลอไรด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณัจฉรา มาตย์วิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พอลิไวนิลคลอไรด์ เป็นพลาสติกที่มีการใช้ในผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น ของเล่นเด็ก,ชุดกันเปื้อน,ถุงใส่เลือด,บานประตู,รั้ว เป็นต้น นอกจากจะเป็นพลาสติกที่สามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ได้มากมายแล้ว ยังเป็นพลาสติกที่มีพิษมากที่สุดในโลก

(วลัยพร,2551) ความอันตรายของพอลิไวนิลคลอไรด์นั้นมีตั้งแต่ตอนผลิต ตอนใช้ และตอนทำลายรวมไปถึงการรีไซเคิลก็มีอันตรายเช่นกัน เมื่อพอลิไวนิลคลอไรด์มีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเราอย่างมาก ก็ก่อให้เกิดขยะจากพอลิไวนิลคลอไรด์เยอะเช่นกัน พอลิไวนิลคลอไรด์นั้นเป็นเทอร์โมพลาสติกซึ่งสามารถนำไปรีไซเคิลได้หลากหลาย ทั้งยังใช้ในการผลิตไม้พลาสติกได้อีกด้วย และจากปัญหาทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยสภาพอากาศและการทำลายป่าไม้ ส่งผลให้ไม้จริงเป็นวัสดุที่หายากและมีราคาสูง และสำหรับประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นไม้จริงที่นำมาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนก็รักษาได้ยากเนื่องจากสภาพอากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการผุพังของไม้จริง ผู้จัดทำจึงมีความสนใจในการศึกษาการรีไซเคิลพอลิไวนิลคลอไรด์เพื่อทำไม้พลาสติก