การพยากรณ์การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของโปรตีนในระดับโมเลกุลโดยใช้classical physics จาก F= -deltaU

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัททิยาภร ตุดถีนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์