การผลิตเส้นใยคอมโพสิตจากแกนปอเสริมด้วยนาโนซิลิกาจากชานอ้อยเพื่อบำบัดน้ำเสียและดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชีวา ลาโกน, ปัณณวัฒน์ สุตาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ํามันเป็นสารมลพิษทางน้ําที่เกิดจากการประกอบอาหารและชําระล้างสิ่งสกปรกใน ครัวเรือน หรือตามอาคารต่างๆ ทําให้น้ํามันที่เกิดขึ้นถูกถ่ายเทปะปนกับน้ําเสียชุมชน สู่แหล่งน้ําธรรมชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทําให้น้ํามันแขวนลอยอยู่ในแหล่งน้ํา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงมีนักวิจัยจำนวนมากที่พยายามจะหาวิธีในการบำบัด หรือกำจัดคราบไขมันด้วยวิธีการทางเคมี วิธีการทางชีวภาพ และวิธีทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทั้งสามคือ มีค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานในการบำบัดสูง สภาพธรรมชาติที่กลับคืนมาเป็นไปได้ยาก เป็นต้น ดังนั้นการศึกษา การบำบัดน้ำมันจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจศึกษา ให้ได้วิธีการที่เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับการบำบัดโดย อาศัยวิธีการดูดซับนั้น ก็จัดเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องด้วยเป็นกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ง่าย ผู้จัดทำจึงได้คิดโครงงานการผลิตเส้นใยคอมโพสิตจากแกนปอเสริมด้วยนาโนซิลิกาจากชานอ้อยเพื่อบำบัดน้ำเสียและดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำขึ้น