กระถางย่อยสลายได้จากไบโอเซลลูโลส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ แก่นกระโทก, บุญสิตา หลักคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการใช้พลาสติกมีปริมาณสูงตามปริมาณประชากรโลกท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทำให้ประสบปัญหาขยะพลาสติกมีปริมาณสูงเพิ่มขึ้นตามกัน พลาสติกเป็นวัสดุย่อยสลายยากส่วนใหญ่ผลิตจากพอลิเมอร์สังเคราะห์จากปิโตรเลียมท่ีใช้งานง่าย สะดวกในการเปลี่ยนรูปร่าง มีความทนทานต่อสารเคมี มีความยืดหยุ่น ได้ดี และยังสามารถข้ึนรูปเป็นเส้นใยหรือแผ่นฟิล์มบางได้ ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดขยะพลาสติกเเละลดภาวะโลกร้อน โดยการผลิตกระถางย่อยสลายได้จากไบโอเซลลูโลส โดยนำกากน้ำตาล น้ำเวย์เต้าหู และกล้วยน้ำว้าสุก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มาศึกษาหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในกากน้ำตาลและหาค่าpH แล้วนำเซลลูโลสที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นกระถาง ซึ่งกระถางที่ได้มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงขาดต่ำ ค่าการดูดซับความชื้นสูง และสามารถย่อยสลายมีทางชีวภาพได้หมดภายในเวลา60วัน