กระบอกกรองน้ำพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิอาภา อรัมสัจจากูล, กนกลักษณ์ ทวีโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บนโลกของเรานั้นปริมาณน้ำจืดมีน้อยกว่าน้ำเค็มโดยปริมาณปริมาณน้ำจืดที่มนุษย์จะใช้ได้ มีอยู่เพียง 0.001% ของปริมาณน้ำที่อยู่บนโลกนี้เท่านั้น ซึ่งคนเราได้ใช้ทรัพยากรน้ำทุกวัน พร้อมทั้งในปัจจุบันนั้นมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาด้านความพียงพอของทรัพยากรน้ำจืดที่ใช้ได้ .ในบางครั้งน้ำจืดที่มีนั้นอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมซึ่งไม่พร้อมต่อการบริโภคอุปโภค อีกด้านหนึ่งปริมาณน้ำเค็มนั้นมีมาก เราจึงคิดว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำเค็มได้ เช่น น้ำทะเล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของโลกและมีปริมาณมากที่สุด

ทางผู้จัดทำจึงได้แลเห็นถึงปัญหาและพยายามหาทางแก้ไข จึงได้คิดค้นเครื่องกรองน้ำขนาดพกพาโดยต้องการทำการกรองน้ำเค็มให้กลายมาเป็นน้ำจืดที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้หรือที่เรียกว่าน้ำสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยสิ่งสำคัญคือ เป็นเครื่องกรองน้ำเค็มขนาดพกพาง่าย คุณสามารถนำเครื่องนี้ไปได้ทุกที่ที่มีน้ำ และสามารถเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดที่สะอาดได้