กระดาห่อผลไม้จ่กถ่านกัมมันต์ที่ทำจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไตรลักษณ์ บุญโพธิ์, ณัท เสนามาตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการเพิ่มระยะเวลาในการสุกของผลไม้