หุ่นยนต์ตัดหญ้า อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลนิภา วรรณศรี, นิยดา เสมสายัณห์, นันทวัฒน์ งามสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้า เนื่องจากตามบริเวณต่างๆ มีวัชพืชเกิดขึ้นมาก และการใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเดิมๆ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมัน และเราอาจจะต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดนานๆ แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างมากโดยการใช้พลังแสงอาทิตย์แทนน้ำมัน เนื่องจากทางโรงเรียน มีบ้านโซลาเซลล์เพื่อความรู้กับนักเรียนจึงนำความรู้เกี่ยวกับโซลาเซลล์มาประยุกต์ใช้แทนการใช้น้ำมัน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นสนามหญ้า ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมได้ด้วย smart phone ประหยัดเวลา ประหยัดเงินโดยที่ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเพราะได้นำความรู้ที่ศึกษาจากบ้านโซลาเซลล์มาประยุกต์ใช้แทนน้ำมัน ไม่ต้องยืนท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลานาน หุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หุ่นยนต์ตัดหญ้าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตัดหญ้าที่สวนหย่อม หรือสนามหญ้าในที่ต่างๆ เช่น สนามหญ้าหน้าบ้าน สนามฟุตบอล หรือ สนามหญ้าภายในโรงเรียน เพื่อให้มีความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานมากกว่าเดิม ซึ่งหุ่นยนต์ตัดหญ้านี้จะมีการควบคุม แบบไร้สาย โดยมีการทดสอบหุ่นยนต์ ว่าเป็นตามวัตถุประสงค์คือการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติที่ควบคุมด้วย smart phone โดยให้สมาชิกในกลุ่มและเพื่อนๆในชั้นเรียนทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เห็นว่าการทำงานของหุ่นยนต์อัตโนมัติ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ มีคุณภาพที่ค่า IOC = 0.72 ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ จึงสรุปได้ว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วย smart phone มีการทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้