หม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมดักจับแมลงและให้ปุ๋ยน้ำแก่พืชด้วยระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพงศ์ พลเสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทร์ เทียมสุวรรณ, วรพจน์ จูเภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาหม้อข้าวหม้อแกงลิงดักจับแมลงและให้ปุ๋ยน้ำแก่พืชด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงผักด้วยวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จากแรงบันดาลใจสังเกตต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สามารถดักจับแมลงแล้วทำการย่อยซากแมลง ให้กลายเป็นอาหารสำหรับต้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะผลิตหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียม ด้วยการเลียนแบบลักษณะของสี โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกมาดัดแปลง แล้วเติมน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการล่อดักจับแมลงและย่อยซากแมลงให้กลายเป็นปุ๋ยแก่พืชผัก ส่วนการพัฒนาหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานล่อดักแมลงทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยการเพิ่มแสงสีจากหลอดไฟเปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติ ส่วนระยะเวลาของน้ำหมักชีวภาพที่ย่อยซากแมลงจะอยู่ในช่วง 7-14 วัน จะเปิดวาล์วแบบน้ำหยดลงในแปลงผัก ส่วนน้ำหมักชีวภาพชุดใหม่จะปล่อยจากถังแม่ไปยังหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมที่อยู่ในแปลงผัก เพื่อล่อดักจับแมลงในแปลงผักต่อไป ส่วนพลังงานที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้จากพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม