หม้อเทียมดักจับและย่อยสลายแมลงศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาสิริ ลี่ไพฑูรย์, ธนชัย เชื้อวงษ์, บุญธิชา รอดเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัลยา วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณแมลงศัตรูพืชในนาข้าว ด้วยแนวคิดจากการเลียนแบบของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ที่สามารถล่อดักจับแมลงแล้วย่อยซากแมลงเพื่อเป็นธาตุอาหารของตนเองในขั้นตอนแรกศึกษา ลักษณะของหม้อทียมมี 2 ขนาด ทรงเตี้ยกับทรงสูง โดยการผลิตหม้อเทียมจากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ใช้สีเขียวกับสีแดงเลือดหมู ส่วนน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะนาว เปลือกมะกรูดและเปลือกสับปะรด ที่มีคุณสมบัติในการล่อดักจับและย่อยซากแมลงศัตรูพืช ส่วนการพัฒนาหม้อเทียมให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลากลางคืน จึงได้เพิ่มเติมแสงจากหลอดไฟ LED โดยใช้แหล่งกำเนิดพลังงานในรูปของเซลล์ไฟฟ้าจากน้ำหมักชีวภาพ ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดของขั้วไฟฟ้าและจำนวนเซลล์ไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่า หม้อเทียมทรงเตี้ยสีเขียวมีลวดลาย ที่มีน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกมะกรูด ใช้หลอด LED ขนาด 3 วัตต์ สีเขียว จำนวน 1 เซลล์ สามารถดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบนต้นข้าว ณ ห้องปฏิบัติการ % ส่วน ณ สภาพจริง