หม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมดักจับแมลงและให้ปุ๋ยน้ำแก่พืชด้วยระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยาวิชช์ วงค์ใหญ่, นายธนบดี ทองอร่าม, พิสิษฐ์ สมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิด วงค์ใหญ่, สุกัลยา วงค์ใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหม้อข้าวหม้อแกงลิงดักจับเพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลและให้ปุ๋ยน้ำแก่พืชด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวด้วยวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค จากแรงบนัดาลใจ สังเกตต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สามารถดักจับแมลงแล้วทำการย่อยซากแมลง ให้กลายเป็นอาหารสำหรับต้นข้าว ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่สร้างหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียม ด้วยการเลียนแบบลักษณะของสีของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกพ่นสี แล้วเติมน้ำหมักชีวภาพที่มีผลต่อการย่อยซากแมลงให้กลายเป็นปุ๋ยแก่ต้นข้าว ส่วนการพัฒนาหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานล่อดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในช่วงเวลากลางคืนได้เพิ่มแสงสีจากหลอดไฟ LED เปิดปิดด้วยระบบอัตโนมัติ ส่วนระยะเวลาของน้ำหมักชีวภาพที่ย่อยซากแมลงจะอยู่ในช่วง 7-14 วัน จะเปิดวาล์วแบบน้ำหยดลงในกระถางปลูกต้นข้าว ส่วนน้ำหมักชีวภาพชุดใหม่จะปล่อยจากถังแม่ไปยัหม้อข้าวหม้อแกงลิงเทียมที่อยู่ในแปลงต้นข้าว เพื่อล่อดักจับแมลงในนาข้าวต่อไป ส่วนพลังงานที่ใช้ในระบบอัตโนมัติได้จากน้ำหมัก ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม