การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตบะหมี่แป้งลูกเดือยผสมข้าวโอ๊ตและโกจิเบอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส ชัยณรงค์, ภาอุษา จรรยาเมตตากุล, กรพรรฒ จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา เขื่อนเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตบะหมี่แป้งลูกเดือยผสมข้าวโอ๊ตและโกจิเบอร์รี่ เริ่มจากการหาสมบัติของแป้งลูกเดือย แป้งข้าวโอ๊ต และแป้งมันสำปะหลัง วางแผนการทดลองแบบ Mixture Design แบบ D-optimal ผลิตเส้นบะหมี่สด ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส หาสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด จากนั้นศึกษาปริมาณโกจิเบอร์รี่ที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัส หาสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ปรับปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ด้วยไฮโดรคอลลอยด์ หาอุณหภูมิในการอบแห้งบะหมี่ วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ เคมี ประสาทสัมผัส คุณภาพทางจุลินทรีย์ คุณค่าทางโภชนาการ และใยอาหารของผลิตภัณฑ์