อสม-Care : แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจากผู้ป่วยฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรัญญา แท่นรัตน์, เศรษฐ์ศิริ อุ่นเสียม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสิทธิ์ บุญชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันสำหรับการขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจากผู้ป่วยฉุกเฉินโดยคณะผู้ทำวิจัยได้เห็นประเด็นสำคัญของการที่อสม.ไม่ได้รับโทรศัพท์หรือหลงขณะไปบ้านของผู้ป่วยนั้น ๆที่อาจจะส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้จึงนำปัญหานี้มาแก้ปัญหาโดยได้มีการจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการติดต่อกันของอสม. ญาติของผู้ป่วย หรืออาจจะเป็นตัวผู้ป่วยเองและยังมีการใส่เส้นทางเดินทางของอสม.เพื่อไปยังบ้านของผู้ป่วยเผื่อไม่ให้อสม.หลงทางขณะขับรถไปยังบ้านของผู้ป่วยนั้น ๆ