การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ด้านกฎหมายสำหรับนักเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานนท์ หัวใจ, ภูมิทัศน์ สวัสดิฤกษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ เหมะ, รัตนศักดิ์ เหมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน จนแทบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ นอกจากเทคโนโลยีถูกพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อย ๆ

ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แม้ว่าเทคโนโลยีจะสามารถส่งเสริมและทำให้ผู้คนเข้าถึงการเรียนรู้ได้มากขึ้น แต่ในปัจจุบันก็ยังเกิดเหตุการณ์การก่ออาชญากรรมอันเนื่องมาจากการไม่ทราบกฎหมายและโทษของการกระทำผิด ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเล็งเห็นว่ายังไม่มีเว็บไซต์หรือสื่อดิจิทัลที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไว้ การพัฒนาเว็บไซต์นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้คนในสมัยนี้เลือกที่จะใช้งานเพราะง่ายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล