ผลของกระดาษถ่านกัมมันต์ต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงแก้วขมิ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธัส ชำรัมย์, ศรรวริศ ศิลา, ศรัณยพงศ์ งามละเมียด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง, สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงแก้วขมิ้นเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ แต่พบว่ายังมีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและการวางจำหน่ายสูงมาก โดยสาเหตุอาจมาจากโรค แมลง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และกระบวนการหายใจซึ่งยังเกิดขึ้นอยู่แม้จะเก็บเกี่ยวมาแล้ว เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชทุกชนิดสามารถสร้างก๊าซเอทิลีนได้ ผู้จัดทำมีแนวคิดใช้ถ่านกัมมันต์เป็นตัวดูดซับก๊าซเอทิลีน มาผสมกับเนื้อเยื่อกระดาษ เพื่อใช้ยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงแก้วขมิ้น โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ ศึกษาคุณภาพของถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกข้าวโพดโดยวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์ และ ศึกษาประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงแก้วขมิ้นที่ใช้ความเข้มข้นของผงถ่านกัมมันต์ในกระดาษถ่านกัมมันต์ต่างกัน โดยใช้ความเข้มข้น ความเข้มข้น 0 , 5 , 10 , 15 , 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเยื่อกระดาษ ประสิทธิภาพในการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงแก้วขมิ้น. ซึ่งพิจารณาจาก ค่าการเปลี่ยนสีของมะม่วงแก้วขมิ้น ค่าร้อยละการสูญเสียน้ำหนักของมะม่วงแก้วขมิ้น ค่าปริมาณน้ำตาล ค่า pH และค่าร้อยละกรดทั้งหมด