ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการต้มผักพื้นบ้านต่อปริมาณกรดออกซาลิก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวษา สครรัมย์, รวิสรา เจริญรัมย์, ปิญชาน์ กุญทะโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วารินทร์ เสาร์ทอง, สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การรับประทานพืชผักที่มีปริมาณออกซาเลตสูงจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณออกซาเลตในพืชผักเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเลือกบริโภค ให้เหมาะสม ผู้วิจัยคิดที่จะทำโครงงานเรื่อง ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการต้มผักพื้นบ้านต่อปริมาณกรดออกซาลิก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการต้มผักพื้นบ้านที่มีผลต่อปริมาณกรดออกซาลิก ใช้อุณหภูมิ 60, 70 , 80 และ 90 องศาเซลเซียส และเพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มผักพื้นบ้านมีผลต่อกรดออกซาลิก เวลาที่ใช้ 1, 2, 3 และ 4 นาที จากนั้นนำผักมาไทเทรตหาปริมาณของกรดออกซาลิก