ความถี่ธรรมชาติในการวิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยชมพู รัตนกุลจีระชัย, กันต์ฤทัย อารมรัมย์, ณปภัช สครรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุปราณี มงคลล้ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากสนใจเรื่องการออกกำลังกาย “การวิ่ง” ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออกกำลังกายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเป็นกิจกรรมที่ทำได้ในหลากหลายสถานที่ แต่อาจพบปัญหาจากการวิ่งออกกำลังกาย เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรืออาการบาดเจ็บจากการวิ่งหากผู้คนละเลยหลักการวิ่งที่ถูกต้อง

​การวิ่งที่ทำให้ผู้วิ่งรู้สึกสบายและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลน่าจะแตกต่างกันไปตาม “ความถี่ธรรมชาติจากการวิ่ง” โดยความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) เป็นความถี่ในการสั่นของวัตถุหรือระบบเมื่อถูกรบกวน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละระบบ ความถี่ธรรมชาติจากการวิ่งมีความสัมพันธ์กับ “จังหวะ” และ “ลักษณะการวิ่ง” เช่น วิธีการก้าวเท้า ความยาวของช่วงก้าว การแกว่งแขวน ตลอดจนจังหวะการหายใจ หากนักวิ่งสามารถปรับจังหวะการวิ่งที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติในการวิ่งของตนเอง จะส่งผลให้เกิดการสั่นพ้อง (resonance) ทำให้ประสิทธิภาพของการวิ่งดีขึ้น อาจวิ่งได้เร็วขึ้น วิ่งได้นานขึ้น หรือสามารถควบคุมการใช้พลังงานระหว่างการวิ่ง ช่วยให้เกิดการผ่อนคลายและลดความเครียด

​ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงคิดจะศึกษาความถี่ธรรมชาติในการวิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างมวล ร่างกาย ความสูงของคน ความยาวช่วงแขน และความยาวช่วงขากับความถี่ธรรมชาติในการวิ่ง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาให้คำแนะนำในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้การวิ่งของผู้วิ่งเป็นไปอย่างมีความสุข สนุกและปลอดภัย และช่วยส่งเสริมการออกกำลังให้ถูกหลักในการวิ่ง