เล็บปลอมแฟชั่นเพื่อการตกแต่งเสริมความงามจากเคราตินขนไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวีย์ ตรีธวัช, สุชานันท์ คำแก่น, ปาริชาติ แก้วปุก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เล็บปลอมแฟชั่นถือเป็นวัสดุสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในการตกแต่งเสริมความงามให้กับเล็บ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากพลาสติกสังเคราะห์ และด้วยการเป็นวัสดุที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เล็บปลอมเหล่านี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการณ์ขยะพลาสติกล้นโลกที่ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเล็บปลอมจากสารสกัดเคราตินที่ได้จากขนไก่ ซึ่งเป็นขยะจากการผลิตเนื้อไก่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยทำการสกัดเคราตินจากขนไก่ส่วนต่างๆ ได้แก่ ขนหาง ขนปีกและขนหน้าอก นำมาวิเคราะห์สมบัติของเคราะตินที่สกัดได้เพื่อคัดเลือกส่วนของขนไก่บริเวณที่มีร้อยละของผลผลิตของเคราตินสูงวที่สุดและมีสมบัติเหมาะต่อการนำไปขึ้นรูปเป็นเล็บปลอม จากนั้นนำเคราตินที่สกัดได้มาผลิตเป็นเล็บปลอมโดยใช้แป้งข้าวโพด polyvinyl alcohol (PVA) และกลีเซอรอล เป็นตัวประสาน ด้วยอัตราส่วนของเคราตินต่อตัวประสานต่างๆ ได้แก่ 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4 และ 5:5 นำเล็บปลอมที่ผลิตขึ้นในแต่ละชุดการทดลองมาวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ได้แก่ ค่าความแข็ง น้ำหนัก การติดสี การติดกาวเชื่อมเล็บและการย่อยสลายทางชีวภาพ เปรียบเทียบกับเล็บปลอมในทางการค้า ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำขยะจากกระบวนการผลิตไก่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และช่วยลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้สร้างรายได้และสร้างงานให้กับชุมชน