เหยื่อพิษสำหรับหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิสรา ทู้ไพเราะ, ศิรวลัย บุษบก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน เหยื่อพิษสำหรับกำจัดหอยทาก

​ Toxic bait for snail from local plant

สาขาวิชา ชีววิทยา

ผู้จัดทำโครงงาน นางสาวชนิสรา ทู้ไพเราะ และนางสาวศิรวลัย บุษบก

โรงเรียน ดำรงราษฎ์สงเคราะห์

ครูที่ปรึกษา​ นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

บทคัดย่อ

​หอยทากเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของการเกษตรไทย การใช้สารเคมีกำจัดส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเหยื่อพิษสำหรับกำจัดหอยทาก โดยทำการสกัดสารจากฝักคูน กากชาน้ำมันและผลประคำดีควาย ทำการวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนิน พบว่าฝักคูนที่สารแทนนินมากที่สุดและมีสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้เป็นสารกำจัดหอยทากมากที่สุด ในการทดลองต่อมาได้พัฒนาเหยื่อพิษสำหรับกำจัดหอยทาก โดยนำใบมะละกอสดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับสารสกัดแทนนินจากฝักคูณความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ 5%, 10%, 15% และ 20% (m/m) นำเหยื่อพิษแต่ละสูตรไปทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดหอยทากในกล่องทดสอบ วิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การตาย และความคงทนของเหยื่อพิษในการกำจัดหอยทาก โดยวิเคราะห์ระยะเวลาที่นานที่สุดที่ทำให้เหยื่อยังคงมีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยทาก และวิเคราะห์ความเป็นพิษต่อสัตว์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการใช้สารชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืช

คำสำคัญ; เหยื่อพิษจากพืช สารชีวภาพกำจัดหอยทาก เหยื่อพิษหอยทาก