การศึกษาปัจจัยและการพัฒนาสูตรอาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภิสรา สังข์เกิด, ศรัณยพงศ์ สานุศิษย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิตุพงษ์ ท่าค้อ, นุชนารถ แสนพุก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาปัจจัยและการพัฒนาสูตรอาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีด มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด 2) เพื่อพัฒนาสูตรอาหารจากใบพืชและสารสกัดจากสมุนไพรที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของจิ้งหรีด เมื่อทำการเปรียบเทียบกับสูตรอาหารเดิม โดยทำการศึกษาชนิดของใบพืชที่ให้โปรตีนสูงที่สามารถพบได้ในท้องถิ่น พร้อมทั้งศึกษาสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ บันทึกปริมาณการกินอาหาร อัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย เพื่อให้ได้สูตรอาหารที่ผลิตได้ง่าย ราคาถูก ปลอดภัย และส่งผลให้จิ้งหรีดมีอัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตสูง