เครื่องกรองน้ำเลียนแบบบ่อน้ำซึม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตฏิญา ภูถูกเงิน, สาลินี สุริยะบุญ, ขณิษฐา พันธุ์ผาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชาวุธ อุ่นสิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหากับมลพิษทางน้ำจำนวนหลายแห่งซึ่งเกิดจากมนุษย์ทิ้งขยะลงในแม่น้ำและโรงงานอุตสาหกรรมได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง เกิดการปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ส่งกลิ่นเหม็นและทำให้สิ่งมีชีวิตในแม่น้ำลำคลองไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเวลาเกิดปัญหาน้ำท่วมมักจะขาดน้ำในการอุปโภค เช่น ล้างจาน การใช้น้ำในการทำความสะอาดร่างกาย และจากการสังเกตชาวบ้านในสมัยก่อน จะใช้น้ำจากบ่อที่ขุดไว้แล้ว และน้ำที่ซึมเข้ามาจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในจะได้น้ำที่ใสสะอาด จึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์กรองน้ำ ที่อาศัยหลักการซึมผ่านเลียนแบบบ่อน้ำซึมและเครื่องปั้นดินเผา มาเป็นแนวคิดในการทำอุปกรณ์ในการกรองน้ำ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ในการกรองน้ำและวัสดุที่ดูดซับสารปนเปื้อนในการกรองน้ำเสีย โดยใช้หลักการซึมผ่านรูพรุนทำให้น้ำใสสะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ ได้ริเริ่มการทำอุปกรณ์ในการกรองน้ำเสียจากดินเหนียวและวัสดุสร้างรูพรุนโดยมีแนวคิดมาจากเครื่องปั้นดินเผา ที่เวลาใส่น้ำจะมีน้ำบางส่วนที่ซึมผ่านออกมาจากเครื่องปั้นดินเผา และน้ำที่ซึมผ่านออกมานั้นมีความใสสะอาด แต่ในทางกลับกันเราให้น้ำซึมผ่านรูพรุนเข้ามา โดยเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นจะมีรูพรุนโดยใช้ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านไม้ไผ่ แกลบ และดินเหนียว เป็นวัสดุสร้างรูพรุน นำมาผสมกันในอัตราส่วน ดินเหนียว:แกลบ:ถ่านไม้ไผ่:ถ่านกะลามะพร้าว 1:2:2:2 ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและงานวิจัย พบว่ามีวัสดุเหล่านี้มีคุณสมบัติในการดูดซับสารปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำได้ เวลาใช้งานจะจุ่มอุปกรณ์ลงในน้ำเสียหรือน้ำที่ต้องการกรอง แรงดันนำภายนอกจะดันน้ำให้ซึมผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพรุน โดยกะลามะพร้าวมีคุณสมบัติ ดูดซับกลิ่น สี กรองสารพิษและแบคทีเรีย ถ่านไม้ไผ่มีคุณสมบัติ ดูดซับสารพิษในน้ำ ดูดซับกลิ่น ดินเหนียวมีคุณสมบัติ ดักแบคทีเรีย ตะกอนต่างๆและสิ่งแปลกปลอม แกลบมีคุณสมบัติ เป็นตัวดูดซับที่ดีในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก ดูดซับสี ซึ่งจะทำให้ได้น้ำที่ใสสะอาด ในการทำกิจวัตรประจำวัน ทำให้สัตว์น้ำอาศัยอยู่ได้ และเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม สามารถนำอุปกรณ์ในการกรองน้ำ มาใช้ในการบำบัดน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคได้