เครื่องกรองอากาศชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศรา สุดากรี, อารียา ภูยาดฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชชาวุธ อุ่นสิม, เขต ดอนประจำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.เพื่อศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องคัดกรองอากาศชีวภาพ

2.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการกรองฝุ่นละอองในอากาศของเส้นใยต่างชนิดกัน