การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้จุดยอดมุม (x,y) ในระบบพิกัดฉาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ โชคดี, นาราภัทร พนมวัฒนคุณ, พรพิสุทธิ์ สันโดษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนทรี ชุมยางสิม, ปิยมาศ วิชาเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้จุดยอดมุม ( x , y) ในระบบพิกัดฉากคณะผู้จัดทำมีความสนใจหลักการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม เมื่อทราบพิกัดของจุดยอดมุมโดยการเขียนกราฟ และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมตามหลักการทฤษฏี เพื่อค้นพบสูตรในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน เพื่อหาสูตรทั่วไปของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม เมื่อทราบพิกัดของจุดยอดมุมในรูป (x,y) ในระบบพิกัดฉาก เพื่อสรุปให้ได้ว่าสูตรทั่วไปอย่างง่ายของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม เมื่อทราบพิกัดของจุดยอดมุมในรูป (x,y)สามารถนำไปใช้หาพื้นรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว