ศึกษาประสิทธิภาพการ่ได้เปรียบเชิงกลของรถเก็บผลปาล์มร่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัมพกา ทองแท้, ทิตธิยา อู่ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีติมา มูรติการ, สุทิศา ปานแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องด้วยการตัดปาล์ม ผลปาล์มบางส่วนจะร่วงลงบริเวณใต้โคนต้น คณะผู้จัดทำจึงนำปัญหานี้มาหาวิธีการในการเก็บผลปาล์มร่วงโดยได้ออกแบบและสร้างรถเก็บผลปาล์มร่วงขึ้น ศึกษาประสิทธิภาพการได้เปรียบเชิงกลของรถเก็บผลปาล์ม โดยมีส่วนประกอบดังนี้ 1.ล้อ 2.หวีเขี่ย 3.ตะกร้าเก็บ และ4.ด้ามจับ เมื่อออกแรงเข็นรถเก็บผลปาล์มร่วงไปข้างหน้า ล้อจะหมุนทับผลปาล์มซึ่งส่วนที่ช่วยในการได้เปรียบเชิงกลคือล้อ เพราะมีลักษณะกลมเมื่อผลปาล์มติดมากับล้อก็จะเข้าไปอยู่ในช่องว่างของหนามล้อ จนครบรอบมาพบกับตัวดักคือหวีเขี่ยทำหน้าที่เขี่ยให้ผลปาล์มตกลงไปในตะกร้าเก็บ