การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องระบบสุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา แว่นระเว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน แต่สำหรับนักเรียนบางคนอาจจะรู้สึกน่าเบื่อไปหากมีแค่สื่อประกอบการสอนเพียงรูปแบบเดียว ผู้จัดทำจึงได้คิดวิธีการนำเกมมารวมกับสื่อประกอบการสอนเพื่อให้มีความน่าสนใจขึ้นโดยใช้โปรแกรม Construct 3 สร้างโปรแกรมเกมขึ้นมา แนวเกมจะมีการให้ความรู้ก่อนเริ่มเล่น มีคำถามและต้องตอบคำถามจึงจะสามารถผ่านด่านไปได้