เครื่องตรวจสอบและป้องกันการเกิดไฟป่า ในพื้นที่ป่าเต็งรังโดยการตรวจวัดความชื้นและความร้อน ที่อาจเป็นสาเหตุการเกิดเชื้อไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งกมล กุรุพินท์ศิริ, สุทธิดา กลิ่นมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาติ ร่มลำดวน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์บนโลกในปัจจุบันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงส่งผลทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่บนโลก อาทิ การเกิดไฟป่า เนื่องจากโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงทำให้เกิดอากาศแห้ง เมื่อต้นไม้ที่อยู่ภายในบริเวณเกิดการเสียดสีกัน จึงส่งผลให้เกิดเปลวไฟและลุกลาม ยากที่จะเข้าไปควบคุม จึงก่อให้เกิดความเสียงความหายในบริเวณกว้าง

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นหาวิธีการในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดไฟป่า โดยวิธีการหรืออุปกรณ์นี้จะช่วยลดการเกิดไฟป่าและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากไฟป่าได้เนื่องจากไฟป่านั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบนโลกมากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ สัตว์ป่าสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหาร เป็นต้น